Gia công phần mềm

Gia công phần mềm

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

  • Dịch vụ phát triển phần mềm: Phát triển ứng dụng và sản phẩm phần mềm trên nhiều lĩnh vực và nền tảng khác nhau, phát triển ứng dụng di động, ứng dụng Web, ứng dụng máy tính để bàn
  • Kiểm thử phần mềm: Cung cấp các giải pháp thích hợp về quản trị chất lượng, kiểm thử phần mềm, gồm kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động
  • Dịch vụ hỗ trợ, bảo trì và quản trị hệ thống
  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin