Phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R2 (ERP-VN)

Phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R2 (ERP-VN)

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Hệ thống giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghệp BRAVO (version 7 và version 8, version 8R2) là bộ công cụ tập hợp, xử lý, phân tích số liệu để hỗ trợ cho quản trị doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả và tiết kiệm, giúp người sử dụng nâng cao năng suất lao động.